Výchovný poradce

Studenti

Výchovný poradce: Mgr. Marcela Petráková

Konzultační hodiny školní rok 2023/2024

Čtvrtek 13.00 - 14.00

Konzultace s rodiči dle telefonické domluvy
tel. 518 626 031, tel. 733 330 365

Školní poradenské pracoviště

Poradenské služby poskytuje škola žákům a jejich zákonným zástupcům i učitelům.
Ředitel školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb na naší škole výchovným poradcem, školním metodikem prevence, který úzce spolupracuje zejména s třídními učiteli, ale i s dalšími pedagogickými pracovníky školy.

Pracovníci školy, kteří poskytují poradenskou činnost


Ředitel školy – zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole výchovným poradcem, školním metodikem prevence, ti spolupracují zejména s třídními učiteli

Výchovný poradce:

 • provádí poradenskou pomoc při rozhodování další vzdělávací a profesní cestě žáků, podává informace o přijímacím řízení
 • spolupráce při kariérním poradenství na škole
 • poskytuje poradenskou činnost v oblasti:Volby povolání pro žáky a rodiče
 • informuje o studijních možnostech
 • vede dokumentaci spojenou s volbou povolání
 • zajišťuje včasné vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu
 • zpracovává přehledy o přijetí žáků
 • spolupráce při řešení výchovných problémů
 • individuální konzultace pro žáky, rodiče i pedagogy v oblasti kariérového poradenství, řešení výchovných problémů
 • zprostředkovává diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
 • podílí se na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytuje součinnost školským poradenským zařízením, spolupracuje s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků
 • koordinuje sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • koordinuje podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • koordinuje poskytování poradenských služeb žákům školou, školskými poradenskými zařízeními
 • poskytuje informace z činnosti školských a dalších poradenských zařízení (PPP, SPC, středisky výchovné péče) v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným  zástupcům
 • shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči poradenských zařízení, zajišťuje je v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření

 Školní metodik prevence:

 • tvoří a kontroluje realizaci preventivního programu školy
 • koordinuje aktivity školy zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů
 • metodicky vede činnost pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.)
 • koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • předává odborné informace o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy
 • spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd

Třídní učitel:

 • motivuje vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem, dbá na jejich spravedlivé dodržování (vytváření otevřené, bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu ve třídě)
 • zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem spolupráce školy s rodiči žáků třídy
 • získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném zázemí
 • spolupracuje se školním metodikem prevence na cíleném, včasném vyhledávání varovných signálů, podílí se na realizaci minimálního preventivního programu, diagnostikuje vztahy ve třídě
 • zajišťuje včasnou intervenci při aktuálních problémech jednotlivých žáků a třídních kolektivů

Práce s informacemi a s důvěrnými daty při poskytování poradenských služeb

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu se zákonem.

Časová dostupnost poradenských služeb

Žákům je ve škole každý všední den kromě prázdnin k dispozici výchovný poradce, školní metodik prevence. 
Žáci mohou pracovníky poradenského pracoviště kontaktovat před vyučováním, po vyučování, o přestávce nebo v rámci volné hodiny. 
Zákonní zástupci žáků mohou služeb školního poradenského pracoviště využít v rámci konzultačních hodin nebo po předchozí domluvě, doporučujeme, aby si zákonní zástupci žáků sjednávali schůzku (nejlépe telefonicky nebo mailem). Budou tak mít záruku, že se jim pracovník bude mít čas věnovat a budou moci problém řešit bez zbytečného spěchu. 
Výchovný poradce, metodik primární prevence trvale sídlí v kabinetě výchovného poradenství, kde probíhají zároveň konzultace s rodiči (zákonnými zástupci žáků) a s žáky.


Personální zajištění poradenské služby

Poradenská služba Zodpovědný pracovník
 Prevence školní neúspěšnosti  výchovný poradce
 třídní učitel
 učitelé jednotlivých předmětů
 Prevence rizikového chování  školní metodik prevence
 třídní učitel
 Řešení krizových situací při výskytu rizikového  chování  školní metodik prevence ve spolupráci s třídním učitelem a s vedením  školy
 Kariérové poradenství  výchovný poradce
 třídní učitel 
 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami  výchovný poradce
 třídní učitel, asistentky třídního učitele
 vyučující předmětů
 Žáci nadaní  výchovný poradce
 třídní učitel
 vyučující předmětů
 Další vzdělávání pedagogických pracovníků   ředitel školy
 Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními  výchovný poradce
 ředitel školy
 Spolupráce se zákonnými zástupci žáků  ředitel školy
 výchovný poradce,
 školní metodik prevence
 třídní učitel
 učitelé jednotlivých předmětů

Dokumetny

PDF Plán činnosti školního poradenského pracovište
školní rok 2023/2024
PDF Preventivní program školy
skolní rok 2023/2024
PDF Program poradenských služeb
PDF Strategie předcházení školní neúspěšnosti
PDF Strategie prevence šikany

Výchovný poradce
Jméno: Mgr. Marcela Petráková
Email: petrakova.marcela@zs-zeravice.cz
Telefon: 518 626 031, 733 330 365
Kde sídlí: kabinet výchovného poradce
Konzultace: Po předchozí domluvě nebo v době konzultačních hodin

Školní metodik prevence
Jméno: Mgr. Marcela Petráková
Email: petrakova.marcela@zs-zeravice.cz
Telefon: 518 626 031, 733 330 365
Kde sídlí: kabinet výchovného poradces
Konzultace: Po předchozí domluvě nebo v době konzultačních hodin


ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO
696 47 Žeravice 37 okres Hodonín, příspěvková organizace

FB

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Rekonstrukce odborné učebny fyziky

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE

Logo Gramotnosti