Klub rodičů a přátel školy

STANOVY KLUBU RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY ŽERAVICE

I. Základní ustanovení

1. Klub rodičů a přátel  školy  Žeravice  (dále jen Klub) je  dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže a práci škol a jiných výchovných zařízení, založeným jako dobrovolné sdružení občanů.

2. Klub je nepolitickou zájmovou organizací, zastupující zájmy dětí a mládeže.
Hájí a prosazuje jejich vzdělávání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky pro jejich plné uplatnění v životě společnosti.

3. Klub je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných organizacích. K zabezpečení svých cílů jedná se školou, s orgány samosprávy a státní správy, jinými společenskými organizacemi a veřejnými institucemi na základě partnerství a vzájemného respektování.

4. Sídlem Klubu je Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského  696 47 Žeravice 37 okres Hodonín příspěvková organizace.

II. Cíle Klubu

5. Činnost Klubu je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného
působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání. Ke splnění těchto základních cílů Klubu zejména:

 • působí na rodiče ke správné výchově dětí v rodině
 • seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování
 • seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování
 • přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí
 • vypomáhá škole při zajišťování sponzorování školy a realizaci akcí školy
 • podporuje činnost školy nad rámec, který ji poskytuje obec a stát, popularizuje dobré výsledky práce školy na veřejnosti a působí zejména mezi rodiči žáků školy osvětovou pedagogickou činností

III. Členství v Klubu

6. Členství v Klubu je dobrovolné a rozlišuje se na:

 1. individuální členství
  - rodičů žáků školy
  - ostatních osob
 2. kolektivní členství
  - členem Klubu může být i jiná právnická osoba, působící na území ČR, která souhlasí se stanovami Klubu a hodlá se na jeho práci aktivně podílet

7. Členem Klubu se může stát každá fyzická nebo právnická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami Klubu. Rodiče žáků školy se stávají na školní rok členy Klubu, když složí na účet Klubu stanovený finanční příspěvek. Dokladem členství je potvrzení o zaplacení příspěvku.

8. Ostatní členové jsou přijímáni do Klubu na základě písemné přihlášky. O přijetí za člena Klubu rozhoduje členská schůze. Dokladem o jejich členství je členský průkaz Klubu.

9. Členství v Klubu zaniká:

 • vystoupením člena na základě jeho oznámení
 • vyškrtnutím pro neplnění základních povinností člena
 • uplynutím doby na níž byl stanoven příspěvek pro rodiče

IV. Práva a povinnosti člena

10. Základní právo členů Klubu je být informován o činnosti a hospodaření Klubu nejméně jednou ročně.

11. Členové mají dále tato práva:

 • podílet se aktivně na činnosti Klubu
 • účastnit se shromáždění členů Klubu s rozhodujícím hlasem
 • být volen do orgánů Klubu
 • vznášet své názory, náměty a připomínky a osobně se účastnit projednávání svých návrhů

12. Základní povinnosti člena jsou:

 • dodržovat stanovy Klubu, plnit usnesení orgánů Klubu a vykonávat svěřené funkce
 • včas platit členský příspěvek

V. Orgány Klubu

13. Nejvyšším orgánem Klubu jsou členská schůze, výbor , třídní důvěrníci a revizor.

14. Funkční období volených orgánů jsou tři roky.

15. Výroční členská schůze projednává zprávu výboru sdružení za uplynulé období a návrh plánu činnosti na příští období, usnáší se na další výši členského příspěvku, schvaluje rozpočet sdružení, volí  členy  výboru a revizora.

16. Schůze výboru  se konají dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.

17. Výbor  svolává členské schůze, řídí v období mezi členskými schůzemi veškerou činnost Klubu. Za svou činnost odpovídá členské schůzi.

18. Výbor  volí na své první schůzi ze svého středu funkcionáře výboru, kterými jsou předseda, místopředseda a hospodář.

19. Schůze výboru  svolává a jeho činnost řídí předseda.Statutárním orgánem je předseda spolu s místopředsedou,kteří jednají společně.

20. Třídní důvěrníky k výkonu funkce zmocňuje výbor Klubu.

21. Změnu stanov a zánik Klubu schvaluje členská schůze dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

22. Revizor kontroluje hospodaření Klubu a správu jeho majetku. Upozorňuje výbor  na zjištěné nedostatky a předkládá mu návrhy na opatření ke zlepšení hospodaření. Revizoru přísluší pozastavit výkon usnesení , které je v rozporu s rozpočtem  nebo odporuje poslání Klubu až do rozhodnutí nejbližší členské schůze Klubu.

VI. Majetek a hospodaření Klubu

23. Majetek Klubu tvoří členské příspěvky, dary, výnosy akcí a jmění Klubu. Výdaje jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc škole. Pokud mají rodiče na jedné škole více dětí, platí členský příspěvek pouze jednou.

24. V případě zániku Klubu přechází majetek a finanční zůstatek na ZŠ.

25. Hospodaření Klubu se děje vždy podle rozpočtu schváleného shromážděním členů. Odchylky od rozpočtu, projednávané a schválené výborem, musí potvrdit následující členská schůze.

26. Kontrolu hospodaření Klubu provádí revizor volený členskou schůzí na dobu jednoho roku. Revizor má právo účastnit se jednání výboru.

VII. Závěrečné ustanovení

27. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Klubu u ministerstva vnitra České republiky.


ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO
696 47 Žeravice 37 okres Hodonín, příspěvková organizace

FB

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Rekonstrukce odborné učebny fyziky

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE

Logo Gramotnosti