Mateřská škola (školka)

Informace o MŠ

Rozcuchaná holka

Název:

ZŠ a MŠ Jana Ámose Komenského

Adresa:

Žeravice 37, 696 47

Telefon:

518 626 099

Mobil:

737 689 948

Email:

reditelka@zs-zeravice.cz

Počet tříd: 1

Věkové složení: zpravidla 3-6 let

Ředitelka školy: Mgr. Chludilová Andrea

Vedoucí učitelka: Jana Němečková

Učitelka: Mgr. Petra Lacinová                          

THP pracovnice: Lenka Palagová

Vedoucí kuchyně: Vladislava Glosová

Provozní doba

Pondělí – Pátek od 6:30 do 16:30


Děti se scházejí od 6:30 do 8:00. Při příchodu po 8:00 zvoňte (MŠ se z bezpečnostních důvodů uzavírá).

Dítě zpravidla vyzvedává jeho zákonný zástupce po obědě od 12:00 do 12:20, (děti, které navštěvují MŠ na 4 hod. denně ve 12:00) nebo po odpoledním odpočinku od 14:15 do 16:30.

Zákonní zástupci dítěte (rodiče) mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou, i nezletilou osobu na základě „Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ“..

Dítě do MŠ potřebuje

 • Polštář
 • Hrníček
 • Bačkůrky s pevnou patou
 • Sportovní oblečení na pobyt venku
 • Obuv do nepříznivého počasí
 • Náhradní oblečení včetně spodního prádla
 • Pyžamo
 • Menší plyšák na spaní
 • Pokrývka hlavy

Prosíme VŠE PODEPSAT.

Stravování

Stravování je celodenní, podle zásad zdravé výživy. Dětem je během dne poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Po celý den je také zajišťován dostatečný pitný režim. Děti se spolupodílejí na přípravě ke stolování.
Do kategorií cen za obědy jsou děti zařazovány podle data narození – vyhl. 107/2005 Sb. Zaplacené obědy v době nemoci je nutno odhlásit podle zákona 561/2005 Sb., neodhlášené obědy propadají. Obědy lze odhlašovat na týž den do 7:00 hod. na tel. čísle 518 626 288.
Otázky, týkající se stravování projedná rodič s vedoucí školní jídelny, u níž se také stravné platí.

Vybavení

Mateřská škola je jednotřídní, s maximální kapacitou 28 dětí. Prostor školy je rozdělen do dvou tříd, přičemž druhá třída slouží jako jídelna a prostor na odpolední odpočinek. První třída je využívána především jako herna.

Obě třídy jsou moderně vybaveny novým nábytkem od firmy Bobík.
Vybavení je postupně obnovováno a  doplňováno novými hračkami a pomůckami.
Třídy jsou propojeny a mají samostatné vchody. Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí naší MŠ (třídy, šatny).

Pro pobyt venku je využíváno školní hřiště s průlezkami, skluzavkou, houpačkami a pískovišti.
K budově náleží také sklad, kde jsou uloženy hračky užívané pro hry na pískovišti, zahradní nábytek, vybavení pro zimní sporty apod.

Charakteristika, organizace, náplň práce

KočkaMŠ se nachází přímo v budově školy. Jedná se o celodenní typ MŠ s pravidelným provozem. Smyslem je rozvíjet samostatné a zdravé děti přirozenou cestou her a činností během celého dne. Třída je označena názvem SLUNÍČKA.

Režim dne:
Od příchodu dítěte do pobytu venku a po odpoledním odpočinku probíhají spontánní hry, které prolínají s činnostmi řízenými učitelkami, se zřetelem na individuální potřeby dětí. V průběhu celého dne probíhají didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem) formou individuální či skupinově, přitom se vychází z potřeb a zájmů dítěte. Denně probíhají zdravotně zaměřená cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry, průběžné pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti. Pohyb venku probíhá formou spontánní i řízené činnosti s poznávacím cílem a pohybovými aktivitami.
Režim dne se pružně přizpůsobuje aktuálním potřebám dětí. Při vstupu do MŠ je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

Informace o ŠVP

Pracujeme podle „Školního vzdělávacího programu“ (ŠVP) s názvem:

 • Věříme si……
 • Rozumíme si………  
 • Umíme se domluvit…     
 •  …… a MÁME SE RÁDI

Náš ŠVP vychází z podmínek naší školy, z prostředí, v jakém děti vyrůstají, vztahů MŠ s rodinou, z tradic naší obce.

Charakteristika  vzdělávacího programu

A. filosofie školy

 • zajistit dítěti, aby naše mateřská škola byla místem šťastného dětství, kde se cítí dobře a bezpečně.
 • dát dětem dostatek podnětů ke hře i k učení, aby bylo po všech stránkách připravené k odpovědnému   zvládnutí pozdějších úkolů v rámci svých schopností
 • prioritou je pro nás vzájemná spolupráce s rodinou

 B. dlouhodobé cíle

 • rozvíjet samostatnost dětí v souladu s jejich schopnostmi
 • posilovat sebevědomí dítěte
 • vytvářet základy pravidel, návyků a vhodného chování
 • rozvíjet komunikativní dovednosti, řečový projev a kladný vztah k přírodě a k místu, kde žijeme
 • vést děti k samostatnosti, sebeobsluze a k možnosti volby

C. formy a prostředky vzdělávání

 • jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, vycházejí z dětské volby, zvídavosti a potřeby objevovat
 • využití her s vlastními prožitky dítěte
 • vyváženost spontánních aktivit a řízených činností
 • práce v menších, větších skupinách nebo individuálně
 • děti s odkladem školní docházky – zaměřujeme se na posílení slabších stránek
 • společné akce rodiny a školy
 • pravidelné studium odborných časopisů, účast na seminářích, vzájemné předávání zkušeností

D. Akce MŠ

 • návštěva kulturních představení
 • výchovné programy
 • sportovní akce
 • Vánoce, Den matek, Den dětí
 • Logopedická péče
 • Akce s rodiči
 • Rozloučení s předškoláky

Vzdělávací obsah

Vzdělávací obsah je rozdělen do tří integrovaných bloků:

 • ČLOVĚK
 • PŘÍRODA
 • SVĚT KOLEM NÁS

Charakteristika:

Záměrem integrovaných bloků je především to, aby se děti hravou formou co nejvíce  seznámily  s okolním světem, přírodou a se vším, co je s nimi spojeno.

Informace o práci – co se děje v MŠ

říjen

Podzimní pouť na školní zahradě

prosinec

Zdobení perníčků s rodiči

únor

Den pro mého tátu

duben

Čarodějnice

červen

Rozloučení s předškoláky

v průběhu roku

Veselá školička  - divadlo


ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO
696 47 Žeravice 37 okres Hodonín, příspěvková organizace

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Rekonstrukce odborné učebny fyziky

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE

Logo Gramotnosti