Školní družina

Další informace na zszeravice.cz

1. Školní družina

Uklízečka

 • je důležitý výchovný partner rodiny a školy
 • plní vzdělávací cíle a rozvíjí nadání dětí
 • pomáhá dětem překonávat jejich handicapy
 • má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů
 • rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence

2. Cíle a kompetence

 • kompenzovat jednostrannou zátěž během školního vyučování
 • osvojovat schopnosti a dovednosti umožňující zvládnout současný a budoucí život
 • motivovat nabízené zájmové činnosti
 • rozvíjet praktické dovednosti v různých činnostech, naučit vztahu k vlastnoručně vytvořenému výrobku
 • využívat dětské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření vlastních prací (uvědomění si citu k vytvořené věci)
 • vést ke schopnosti podle potřeby podřizovat se a chápat vzájemné vztahy v kolektivu
 • rozvíjet kamarádství, vést ke komunikaci mezi jednotlivci v kolektivu
 • rozvíjet schopnost respektovat druhé, jejich práci i úspěchy
 • využívat poznatky z vyučování a vhodně na ně navázat ve výchovné činnosti
 • využívat preventivního protidrogového programu a šikany formou sociálních a komunikačních her (správné řešení konfliktních situací)
 • pěstovat základní pohybové dovednosti a schopnosti v různých podmínkách odpočinku, rekreace a zájmové činnosti
 • pozorovat přírodu a vést děti k její ochraně

3. Ekonomické, materiální a personální podmínky

 • z měsíčního poplatku vybíraného v hotovosti vychovatelkou se dokupuje materiál a pomůcky
 • prostory školní družiny tvoří samostatné místnosti, šatna, WC
 • jsou využívány prostory školy (tělocvična, počítačová učebna, cvičná kuchyň, projekce video, DVD, školní dvůr)
 • ve školní družině pracuje jedna vychovatelka, která se zúčastňuje akreditovaných kurzů a programů dalšího vzdělávání pedagogů, využívá samostudium k vlastnímu rozvoji pedagogické činnosti
 • činnost a výchovné působení vychází z požadavků pedagogiky volného času (ovlivňování volného času, nabídka alternativních aktivit, pomůcek, her)

4. Hygiena a bezpečnost ve školní družině

 • na začátku školního roku poučení žáků o bezpečnosti a chování ve školní družině, na vycházkách a dalších akcích
 • využívání koberce, molitanových lehátek, sedací soupravy k odpočinkové činnosti
 • využívání lavic a stolů k pracovním činnostem, stolním hrám
 • zajištěno pravidelné vysávání koberců, mytí podlahy, WC, utírání prachu a větrání okny
 • zajištěn pro děti pitný režim
 • spolupráce vychovatelky s rodiči a třídními učitelkami, řešení výchovných problémů

5. Výchovné programy

5.1 Výchova ke zdravému životnímu stylu

 • vést k odpovědnosti za svou osobu a své zdraví
 • vést ke správným stravovacím návykům
 • vést k dodržování pitného režimu
 • vést k dodržování osobní hygieny
 • vést k posilování tělesné zdatnosti
 • vést k rozvoji citové stránky osobnosti
 • vést k osvojování relaxačních technik, psychohygieny

5.2 Posilování komunikačních dovedností

 • vést ke kultivaci slovního i mimoslovního projevu
 • vést k rozvoji slovní zásoby
 • vést ke schopnosti správně se vyjadřovat v dané situaci
 • vést ke schopnosti naslouchat
 • vést ke schopnosti prosadit se v kolektivu, argumentovat
 • vést ke schopnosti respektovat druhé
 • vést k dodržování zásad slušného chování

5.3 Odpovědnost za své chování

 • vést ke schopnosti řešit různé situace
 • vést k pravdomluvnosti, k morálním kvalitám
 • vést ke schopnosti objektivně hodnotit své jednání a přijímat důsledky svého chování
 • vést ke schopnosti hodnotit chování druhých

5.4 Ovládání negativních citových reakcí

 • vést k umění vypořádávat se se stresem
 • vést ke schopnosti vyrovnat se s nedostatky a neúspěchy

5.5 Poznávání sebe samého a uplatnění ve skupině

 • vést k posilování pozitivního myšlení
 • vést ke zvyšování sebevědomí
 • vést k víře ve své schopnosti a dovednosti

5.6 Formování životních postojů

 • vést k úctě, toleranci, porozumění
 • vést ke schopnosti pomáhat druhým
 • vést k vytváření vlastního sebevědomí
 • vést k posílení schopnosti nepodléhat negativním vlivům
 • vést k odmítání sociálně patologických jevů:
  • drogy, alkohol, kouření
  • delikvence
  • virtuální drogy
  • šikanování, násilí
  • vandalismus
  • rasismu

5.7 Nacházení nových vazeb mezi získanými poznatky z vyučování

 • vzájemné doplňování školního vyučování a výchovně-vzdělávací práce školní družiny pomocí specifických, od školního vyučování odlišných prostředků

5.7.1 Vzdělávací oblasti

 • Jazyk a jazyková komunikace: četba (společná, individuální), literární žánry, dětské knihy a časopisy, rozvoj slovní zásoby, mezilidská komunikace, kultivovaný projev, křížovky, rébusy, slovní hříčky, stolní hry apod.
 • Matematika a její aplikace: rozvoj logického myšlení, hlavolamy, hry apod.
 • Informační a komunikační technologie:vyhledávání v dětských encyklopediích, práce s počítačem, internetem apod.
 • Člověk a jeho svět:Místo, kde žijeme (vztah ke škole, obci, státu, vycházky, výlety do okolí, poznatky z cest, bezpečná orientace v okolí, dopravní výchova), Lidé kolem nás (vztahy v rodině, ve škole, vztahy mezi dětmi, chování lidí, pravidla slušného chování, základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti, tolerance, pomoc, úcta), Lidé a čas (regionální báje a pověsti, tradice, zvyky, obyčeje, návštěvy kulturních institucí, orientace v čase, události v rodině, škole, obci), Rozmanitost přírody (živá a neživá příroda, ochrana přírody, likvidace odpadů, poznávání okolní přírody, proměny přírody během ročních období, vliv člověka na přírodu), Člověk a jeho zdraví (denní režim, hygiena, zdravá strava, pitný režim, zdraví a nemoc, první pomoc).
 • Umění a kultura: kultura v obci, kulturní akce školy, obce, výstavy výtvarných prací, dětské písně, popěvky, tanečky, lidové písně, hudební soutěže apod.
 • Člověk a zdraví:tělesné a duševní zdraví, pohybová aktivita, činnosti v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, sezónní sporty, hry, sportovní soutěže, relaxace apod.
 • Člověk a svět práce: tradiční i netradiční materiály, papír, textil, přírodniny, elementární dovednosti, stavebnice, tvořivost, pěstitelství apod.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO
696 47 Žeravice 37 okres Hodonín, příspěvková organizace

FB

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Rekonstrukce odborné učebny fyziky

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE

Logo Gramotnosti