Současnost

Škola funguje jako integrované zařízení základní a mateřské školy

Základní škola poskytuje základní vzdělání. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kompetence představují soubory znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v učení i v životě a umožňují žákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích.

Děti

Žáci jsou u nás vzděláváni podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem „Od hraní k učení.“

Škola rodinného typu s nižším počtem žáků ve třídách, kdy především na hodiny výchovného zaměření jsou některé ročníky spojovány, se věnuje také žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními. Přizpůsobuje výuku i prostředí jejich potřebám, zároveň věnuje náležitou pozornost žákům nadaným.

Žákům je poskytnuta široká nabídka volnočasových aktivit. Ve škole pracuje několik zájmových kroužků např. Kreativní tvoření, Keramika, Angličtina, Všeuměl, Robotika a Badatelský workshop. Žáci naší školy jsou zapojeni ve Školním parlamentu. V rámci tělesné výchovy se žáci zúčastňují sportovních soutěží. Žáci navštěvují výuku hry na hudební nástroje.  Jsou připravována vystoupení a výstavy žáků k různým příležitostem. Škola zajišťuje pro žáky různé vzdělávací programy, projekty, besedy, přednášky apod.

Pedagogičtí pracovníci i vedení školy úzce spolupracují s Kyjovským Slováckem v pohybu, Centrem metodické podpory, Národním pedagogickým institutem. Zapojili jsme se do projektů zaměřených na sdílení, podporu a kolegiální spolupráci. Dále na rozvoj základních gramotností.

Školní budova leží ve středu obce, její činnost byla zahájena 1. 9.1866. Nová budova základní školy byla slavnostně otevřena 7. 11. 1964. Její součástí je i starý zámeček, jehož přestavba byla provedena v roce 1947. Rekonstrukce proběhla v 90. letech 20. století. Tato budova slouží k vyučování žáků dodnes jako součást nové základní školy. V roce 2006 byl škole udělen čestný název Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského.

V současnosti jsou k dispozici našim žákům kromě běžných učeben i učebny odborné. Patří mezi ně např. jazyková laboratoř, školní dílny, cvičná kuchyň, počítačová učebna, čítárna, učebna v přírodě, hudební sál, tělocvična a keramická dílna. V posledních pěti letech došlo k rekonstrukci a novému vybavení učebny fyziky, školní družiny. Dále proběhla velká rekonstrukce sociálního zařízení v celé škole, je zde také zajištěna bezbariérovost. Na chodbách vznikly čtenářské koutky, ve venkovních prostorách bylinková zahrádka. Zatím poslední rekonstrukcí byla obnova a vybavení odborné učebny informatiky.


ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO
696 47 Žeravice 37 okres Hodonín, příspěvková organizace

FB

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Rekonstrukce odborné učebny fyziky

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE

Logo Gramotnosti