Současnost

Škola funguje jako integrované zařízení základní a mateřské školy

Základní škola poskytuje základní vzdělání. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kompetence představují soubory znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v učení i v životě a umožňují žákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích.

Děti

Žáci jsou u nás vzdělávání podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem „Od hraní k učení.“

Naše škola se věnuje také žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními, přizpůsobuje výuku i prostředí jejich potřebám a věnuje náležitou pozornost žákům nadaným.

Žákům je poskytnuta široká nabídka volnočasových aktivit. Ve škole pracuje několik zájmových kroužků např. vaření, výtvarný kroužek, počítačový kroužek, sportovní, kroužek, moderní gymnastika a další. V rámci tělesné výchovy se žáci zapojují do sportovních soutěží. Žáci navštěvují výuku hry na hudební nástroje. Již tradicí je kurz pro předškoláky a návštěvy divadelních představení ve Zlíně. Jsou připravována vystoupení a výstavy žáků k různým příležitostem. Škola zajišťuje pro žáky různé vzdělávací programy, projekty, besedy, přednášky apod.

Školní budova leží ve středu obce, její činnost byla zahájena 1.9. 1866. Nová budova základní školy byla slavnostně otevřena 7. 11. 1964. Její součástí je i starý zámeček, jehož přestavba byla provedena v roce 1947. Tato budova slouží k vyučování žáků dodnes jako součást nové základní školy. V roce 2006 byl škole udělen čestný název Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského.

K dispozici jsou našim žákům kromě běžných učeben i učebny odborné. Patří mezi ně např. jazyková laboratoř, školní dílny, cvičná kuchyň, počítačová učebna, čítárna, učebna v přírodě, hudební sál, tělocvična a keramická dílna.

 


ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO
696 47 Žeravice 37 okres Hodonín, příspěvková organizace

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Rekonstrukce odborné učebny fyziky

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE

Logo Gramotnosti