Řešení šikany

Jednotný postup při zjištění šikany na škole:

1. Okamžitá ochrana oběti:

Umístění žáka do chráněného prostředí s dohledem dospělé osoby. Kontaktování rodičů, aby si dítě vyzvedli a domluvili se na dalším postupu.

2. Stanovení strategie:

Situaci řeší intervenční tým. Optimální složení:ŘŠ, TU, VP ve spolupráci s odborníky.

3. Rozhovor se žáky v pořadí: oběť, svědci, agresoři:

Výpovědi jsou zaznamenávány dostatečně přesně. Dle situace je možno agresory oddělit od kolektivu, aby nemohli ovlivnit svědky.

Je třeba zjistit:

 • Kdo je oběť?
 • Kdo je agresor?
 • Kdy a kde k šikaně dochází?
 • Jakou formou?
 • Jak dlouho a jak často trvá?
 • Proč XY ubližoval?
 • Jaká jsou navržena opatření?
 • Proč?
 • Jak lze násilí do budoucna zabránit?

4. Oznámení:

ŘŠ informuje vždy OSPOD a PPP, případně Policii či další orgány.

5. Informace učitelskému sboru a jeho účast:

ŘŠ svolá mimořádnou schůzi, seznámí pedagogické pracovníky s okolnostmi vzniku a vyšetřování případu. Přednese návrh výchovného opatření a návrh na způsob práce s klimatem třídy.

6. Individuální schůzky s rodiči aktérů případu (agresorů,oběti):

Je vhodné jednat s rodiči oběti a agresorů odděleně, rodiče agresorů zvát po jednom páru. Jednání je přítomna ŘŠ ,VP, TU. Je žádoucí přítomnost obou rodičů projednávaných dětí. Jsou seznámeni s případem a opatřeními, která škola přijme. Obě strany podepíší zápis z jednání. Rodičům lze doporučit, aby děti nechaly vyšetřit.

7. Dohoda o vzájemné informovanosti:

Je žádoucí, aby se škola s rodiči dohodla na vzájemném informování, např. zprávy z vyšetření, apod.

8. Třídnická hodina pro žáky:

Žáci jsou informováni o rizicích agresivního chování a o výchovných opatřeních školy. TU ostatních tříd využijí případ k diskusi, informují o možnostech pomoci pro oběti a svědky šikany.

9. Mimořádná třídní schůzka:

Rodiče jsou informováni o situaci, průběhu vyšetřování a opatřeních pro zamezení dalších potíží. Rodiče jsou ubezpečeni o kompetencích školy případ dále řešit a jsou vyzváni ke zvýšené pozornosti a spolupráci.

Škála výchovných opatření:

 • Domluva TU, informace rodičům.¨
 • Napomenutí a důtka TU.
 • Důtka ŘŠ.
 • Snížená známka s chování.
 • Doporučení rodičům zainteresovaných dětí vyhledat odbornou pomoc.
 • Návrh OSPOD k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO
696 47 Žeravice 37 okres Hodonín, příspěvková organizace

FB

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Rekonstrukce odborné učebny fyziky

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE

Logo Gramotnosti