ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEØSKÁ ŠKOLA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO
696 47 Žeravice 37 okres Hodonín, pøíspìvková organizace

FB

SAZKA

Projekt Poznáváme zemì EU

EU - Projekt Škola pro život

Rekonstrukce odborné uèebny fyziky

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektù...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE

Logo Gramotnosti