Výchovné poradenství

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Informace k podání přihlášky na SŠ

Uchazeč si může do 1. kola přijímacího řízení podat přihlášky na 2 střední školy.

Tiskopis přihlášky na střední školu si lze stáhnou na internetu.

Rodiče žáka vyplní obě strany tiskopisu a žáci ji odevzdají ve škole (pí uč. Mgr. M.Trusíkové) nejpozději
do 16. listopadu 2016 (pokud se žák hlásí na školu s talentovu zkouškou) nebo
do 16. února 2017 (pokud se žák hlásí na SŠ bez talentové zkoušky).

Škola potvrdí žákův prospěch a vrátí ji nejpozději do týdne žákům.

Přihlášky na příslušné školy neodesílá základní škola, ale sami rodiče, a to:

do 30. listopadu 2016  (pokud se žák hlásí na školu s talentovu zkouškou)
do 1. března 2017 (pokud se žák hlásí na SŠ bez talentové zkoušky).

Spolu s pololetním vysvědčením obdrží žák jeden zápisový lístek.
Zápisový lístek si žák nechává až do doby, kdy obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu. Až pak jej odešle střední škole, kterou si ke studiu vybral. Zápisový lístek slouží tedy jako potvrzení pro střední školu, že v ní nastoupí do prvního ročníku.

Ze zákona musí být zápisový lístek odeslán nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu, jinak je žák ze studia vyřazen!!!

Termíny přijímacích zkoušek:

První řádný termín - čtyřleté obory  12. dubna 2017
První řádný termín - šestileté a osmileté obory 18. dubna 2017
Druhý řádný termín – čtyřleté obory   19. dubna 2017
Druhý řádný termín - šestileté a osmileté obory  20. dubna 2017

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou a obory vzdělání s výučním listem. Dále se netýkají uměleckých škol, kde se 2. 1. 2017 a 15. 1. 2017 konají talentové zkoušky, a konzervatoří, kde se konají talentové zkoušky v termínech 15. 1. 2017 a 31. 1. 2017.

Podrobnější informace naleznete v dalších odkazech:

Užitečné odkazy pro výběr SŠ:
www.stredniskoly.cz
www.infoabsolvent.cz

Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2016/2017

Přihlášky ke studiu

 

Zapište si do kalendáře – přehled důležitých termínů

31. ledna 2017 Nejpozději k tomuto datu musí ředitelé SŠ zveřejnit kritéria přijímacího řízení na webových stránkách.

do 1. března 2017 Odevzdání přihlášek ke vzdělávání řediteli střední školy. Přihlášky musí střední škole podat rodiče (zákonní zástupci) dítěte. V případě některých oborů je potřeba i potvrzení od lékaře (viz kritéria přijímacího řízení).

12. a 19. dubna 2017 Řádné termíny jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia.

18. a 20. dubna 2017 Řádné termíny jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.
22. – 30. 4. 2017 Další písemná přijímací zkouška vyhlášená ředitelem SŠ (např. z fyziky nebo z náboženství apod.). Ředitel SŠ musí vyhlásit dva termíny.
28. dubna 2017: Do tohoto data zpřístupní CERMAT výsledky jednotné zkoušky příslušným středním školám. Do dvou pracovních dnů poté musí ředitelé zveřejnit hodnocení přijímacího řízení a seznam uchazečů. 28. dubna 2017 je pátek, seznamy přijatých budou zveřejněny nejpozději v úterý 2. května 2017.
Pokud je vaše dítě jen pár míst „pod čarou“, je vhodné podat odvolání. Řada uchazečů se nejspíš dostane na obě školy, nastoupit však může jen na jednu. Počet uvolněných míst však budou znát až poté, co jim budou doručeny zápisové lístky.
11. a 12. května 2017 Náhradní termíny jednotné zkoušky pro všechny obory vzdělání.
Květen, červen, září 2017 Některé školy mohou vypsat další kola přijímacího řízení.

Zápisový lístek: Dostanete jej ve škole od výchovné poradkyně. Lístek se vydává proti podpisu pouze zákonným zástupcům a je pro každého jeden.
Po zveřejnění výsledků přijímacího řízení (což bude nejpozději 2. května) jej musíte vyplněný do deseti pracovních dní doručit na střední školu, pro kterou se vaše dítě rozhodlo. Podle počtu doručených zápisových lístků škola pozná, kolik dětí ji bude navštěvovat od září 2017.

Výchovný poradce - Mgr. Martina Trusíková

Hlavní náplní práce:

 • spolupráce při kariérním poradenství na škole
 • poskytuje poradenskou činnost v oblasti:Volby povolání pro žáky a rodiče
 • informuje o studijních možnostech
 • vede dokumentaci spojenou s volbou povolání
 • zajišťuje včasné vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu
 • zpracovává přehledy o přijetí žáků
 • spolupráce při řešení výchovných problémů
 • individuální konzultace pro žáky, rodiče i pedagogy v oblasti kariérového poradenství, řešení výchovných problémů

Školní metodik prevence - Mgr. Martina Trusíková

Hlavní náplní práce:

 • vypracování a kontrola realizace minimálního preventivního programu (MPP) na škole
 • prevence rizikového jednání na škole (šikana, problematika návykových látek, sociálně nežádoucího chování,…)
 • mapování situace a sledování rizik a projevů sociálně - patologických jevů
 • péče o žáky s diagnostikovanými poruchami chování
 • individuální konzultace pro žáky, rodiče i pedagogy v oblasti rizikového jednání, řešení výchovných problémů

Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského Žeravice

Žeravice 37, 696 47

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...