Školní družina

1. Školní družina

Uklízečka

 • je důležitý výchovný partner rodiny a školy
 • plní vzdělávací cíle a rozvíjí nadání dětí
 • pomáhá dětem překonávat jejich handicapy
 • má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů
 • rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence

2. Cíle a kompetence

 • kompenzovat jednostrannou zátěž během školního vyučování
 • osvojovat schopnosti a dovednosti umožňující zvládnout současný a budoucí život
 • motivovat nabízené zájmové činnosti
 • rozvíjet praktické dovednosti v různých činnostech, naučit vztahu k vlastnoručně vytvořenému výrobku
 • využívat dětské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření vlastních prací (uvědomění si citu k vytvořené věci)
 • vést ke schopnosti podle potřeby podřizovat se a chápat vzájemné vztahy v kolektivu
 • rozvíjet kamarádství, vést ke komunikaci mezi jednotlivci v kolektivu
 • rozvíjet schopnost respektovat druhé, jejich práci i úspěchy
 • využívat poznatky z vyučování a vhodně na ně navázat ve výchovné činnosti
 • využívat preventivního protidrogového programu a šikany formou sociálních a komunikačních her (správné řešení konfliktních situací)
 • pěstovat základní pohybové dovednosti a schopnosti v různých podmínkách odpočinku, rekreace a zájmové činnosti
 • pozorovat přírodu a vést děti k její ochraně

3. Ekonomické, materiální a personální podmínky

 • z měsíčního poplatku vybíraného v hotovosti vychovatelkou se dokupuje materiál a pomůcky
 • prostory školní družiny tvoří samostatné místnosti, šatna, WC
 • jsou využívány prostory školy (tělocvična, počítačová učebna, cvičná kuchyň, projekce video, DVD, školní dvůr)
 • ve školní družině pracuje jedna vychovatelka, která se zúčastňuje akreditovaných kurzů a programů dalšího vzdělávání pedagogů, využívá samostudium k vlastnímu rozvoji pedagogické činnosti
 • činnost a výchovné působení vychází z požadavků pedagogiky volného času (ovlivňování volného času, nabídka alternativních aktivit, pomůcek, her)

4. Hygiena a bezpečnost ve školní družině

 • na začátku školního roku poučení žáků o bezpečnosti a chování ve školní družině, na vycházkách a dalších akcích
 • využívání koberce, molitanových lehátek, sedací soupravy k odpočinkové činnosti
 • využívání lavic a stolů k pracovním činnostem, stolním hrám
 • zajištěno pravidelné vysávání koberců, mytí podlahy, WC, utírání prachu a větrání okny
 • zajištěn pro děti pitný režim
 • spolupráce vychovatelky s rodiči a třídními učitelkami, řešení výchovných problémů

5. Výchovné programy

5.1 Výchova ke zdravému životnímu stylu

 • vést k odpovědnosti za svou osobu a své zdraví
 • vést ke správným stravovacím návykům
 • vést k dodržování pitného režimu
 • vést k dodržování osobní hygieny
 • vést k posilování tělesné zdatnosti
 • vést k rozvoji citové stránky osobnosti
 • vést k osvojování relaxačních technik, psychohygieny

5.2 Posilování komunikačních dovedností

 • vést ke kultivaci slovního i mimoslovního projevu
 • vést k rozvoji slovní zásoby
 • vést ke schopnosti správně se vyjadřovat v dané situaci
 • vést ke schopnosti naslouchat
 • vést ke schopnosti prosadit se v kolektivu, argumentovat
 • vést ke schopnosti respektovat druhé
 • vést k dodržování zásad slušného chování

5.3 Odpovědnost za své chování

 • vést ke schopnosti řešit různé situace
 • vést k pravdomluvnosti, k morálním kvalitám
 • vést ke schopnosti objektivně hodnotit své jednání a přijímat důsledky svého chování
 • vést ke schopnosti hodnotit chování druhých

5.4 Ovládání negativních citových reakcí

 • vést k umění vypořádávat se se stresem
 • vést ke schopnosti vyrovnat se s nedostatky a neúspěchy

5.5 Poznávání sebe samého a uplatnění ve skupině

 • vést k posilování pozitivního myšlení
 • vést ke zvyšování sebevědomí
 • vést k víře ve své schopnosti a dovednosti

5.6 Formování životních postojů

 • vést k úctě, toleranci, porozumění
 • vést ke schopnosti pomáhat druhým
 • vést k vytváření vlastního sebevědomí
 • vést k posílení schopnosti nepodléhat negativním vlivům
 • vést k odmítání sociálně patologických jevů:
  • drogy, alkohol, kouření
  • delikvence
  • virtuální drogy
  • šikanování, násilí
  • vandalismus
  • rasismu

5.7 Nacházení nových vazeb mezi získanými poznatky z vyučování

 • vzájemné doplňování školního vyučování a výchovně-vzdělávací práce školní družiny pomocí specifických, od školního vyučování odlišných prostředků

5.7.1 Vzdělávací oblasti

 • Jazyk a jazyková komunikace: četba (společná, individuální), literární žánry, dětské knihy a časopisy, rozvoj slovní zásoby, mezilidská komunikace, kultivovaný projev, křížovky, rébusy, slovní hříčky, stolní hry apod.
 • Matematika a její aplikace: rozvoj logického myšlení, hlavolamy, hry apod.
 • Informační a komunikační technologie:vyhledávání v dětských encyklopediích, práce s počítačem, internetem apod.
 • Člověk a jeho svět:Místo, kde žijeme (vztah ke škole, obci, státu, vycházky, výlety do okolí, poznatky z cest, bezpečná orientace v okolí, dopravní výchova), Lidé kolem nás (vztahy v rodině, ve škole, vztahy mezi dětmi, chování lidí, pravidla slušného chování, základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti, tolerance, pomoc, úcta), Lidé a čas (regionální báje a pověsti, tradice, zvyky, obyčeje, návštěvy kulturních institucí, orientace v čase, události v rodině, škole, obci), Rozmanitost přírody (živá a neživá příroda, ochrana přírody, likvidace odpadů, poznávání okolní přírody, proměny přírody během ročních období, vliv člověka na přírodu), Člověk a jeho zdraví (denní režim, hygiena, zdravá strava, pitný režim, zdraví a nemoc, první pomoc).
 • Umění a kultura: kultura v obci, kulturní akce školy, obce, výstavy výtvarných prací, dětské písně, popěvky, tanečky, lidové písně, hudební soutěže apod.
 • Člověk a zdraví:tělesné a duševní zdraví, pohybová aktivita, činnosti v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, sezónní sporty, hry, sportovní soutěže, relaxace apod.
 • Člověk a svět práce: tradiční i netradiční materiály, papír, textil, přírodniny, elementární dovednosti, stavebnice, tvořivost, pěstitelství apod.

Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského Žeravice

Žeravice 37, 696 47

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE