Řešení šikany

Jednotný postup při zjištění šikany na škole:

1. Okamžitá ochrana oběti:

Umístění žáka do chráněného prostředí s dohledem dospělé osoby. Kontaktování rodičů, aby si dítě vyzvedli a domluvili se na dalším postupu.

2. Stanovení strategie:

Situaci řeší intervenční tým. Optimální složení:ŘŠ, TU, VP ve spolupráci s odborníky.

3. Rozhovor se žáky v pořadí: oběť, svědci, agresoři:

Výpovědi jsou zaznamenávány dostatečně přesně. Dle situace je možno agresory oddělit od kolektivu, aby nemohli ovlivnit svědky.

Je třeba zjistit:

 • Kdo je oběť?
 • Kdo je agresor?
 • Kdy a kde k šikaně dochází?
 • Jakou formou?
 • Jak dlouho a jak často trvá?
 • Proč XY ubližoval?
 • Jaká jsou navržena opatření?
 • Proč?
 • Jak lze násilí do budoucna zabránit?

4. Oznámení:

ŘŠ informuje vždy OSPOD a PPP, případně Policii či další orgány.

5. Informace učitelskému sboru a jeho účast:

ŘŠ svolá mimořádnou schůzi, seznámí pedagogické pracovníky s okolnostmi vzniku a vyšetřování případu. Přednese návrh výchovného opatření a návrh na způsob práce s klimatem třídy.

6. Individuální schůzky s rodiči aktérů případu (agresorů,oběti):

Je vhodné jednat s rodiči oběti a agresorů odděleně, rodiče agresorů zvát po jednom páru. Jednání je přítomna ŘŠ ,VP, TU. Je žádoucí přítomnost obou rodičů projednávaných dětí. Jsou seznámeni s případem a opatřeními, která škola přijme. Obě strany podepíší zápis z jednání. Rodičům lze doporučit, aby děti nechaly vyšetřit.

7. Dohoda o vzájemné informovanosti:

Je žádoucí, aby se škola s rodiči dohodla na vzájemném informování, např. zprávy z vyšetření, apod.

8. Třídnická hodina pro žáky:

Žáci jsou informováni o rizicích agresivního chování a o výchovných opatřeních školy. TU ostatních tříd využijí případ k diskusi, informují o možnostech pomoci pro oběti a svědky šikany.

9. Mimořádná třídní schůzka:

Rodiče jsou informováni o situaci, průběhu vyšetřování a opatřeních pro zamezení dalších potíží. Rodiče jsou ubezpečeni o kompetencích školy případ dále řešit a jsou vyzváni ke zvýšené pozornosti a spolupráci.

Škála výchovných opatření:

 • Domluva TU, informace rodičům.¨
 • Napomenutí a důtka TU.
 • Důtka ŘŠ.
 • Snížená známka s chování.
 • Doporučení rodičům zainteresovaných dětí vyhledat odbornou pomoc.
 • Návrh OSPOD k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy.

Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského Žeravice

Žeravice 37, 696 47

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE