Mateřská škola (školka)

Informace o MŠ

Rozcuchaná holka

Název:

ZŠ a MŠ Jana Ámose Komenského

Adresa:

Žeravice 37, 696 47

Telefon:

518 626 099

Email:

zs-zeravice@seznam.cz

Počet tříd: 1

Věkové složení: zpravidla 3-6 let

Ředitelka školy: Mgr. Ludmila Presová

Vedoucí učitelka: Mgr. Martina Zálešáková

Učitelka: Zdeňka Ševčíková

THP pracovnice: Helena Knápková

Vedoucí kuchyně: Vladislava Glosová

Provozní doba

Pondělí – Pátek od 6:15 do 15:30


Děti se scházejí od 6:15 do 8:00. Při příchodu po 8:00 zvoňte (MŠ se z bezpečnostních důvodů uzavírá).

Dítě zpravidla vyzvedává jeho zákonný zástupce po obědě od 12:00 do 12:20, (děti, které navštěvují MŠ na 4 hod. denně ve 12:00) nebo po odpoledním odpočinku od 14:15 do 15:30.

Zákonní zástupci dítěte (rodiče) mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou, i nezletilou osobu na základě „Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ“..

Dítě do MŠ potřebuje

 • Polštář
 • Hrníček
 • Bačkůrky s pevnou patou
 • Sportovní oblečení na pobyt venku
 • Obuv do nepříznivého počasí
 • Náhradní oblečení včetně spodního prádla
 • Pyžamo

Stravování

Stravování je celodenní, podle zásad zdravé výživy. Dětem je během dne poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Po celý den je také zajišťován dostatečný pitný režim. Děti se spolupodílejí na přípravě ke stolování.
Do kategorií cen za obědy jsou děti zařazovány podle data narození – vyhl. 107/2005 Sb. Zaplacené obědy v době nemoci je nutno odhlásit podle zákona 561/2005 Sb., neodhlášené obědy propadají. Obědy lze odhlašovat na týž den do 7:15 hod. na tel. čísle 518 626 288.
Otázky, týkající se stravování projedná rodič s vedoucí školní jídelny, u níž se také stravné platí.

Vybavení

MŠ je dvojtřídní, každá třída má svou šatnu a sociální zařízení. Obě třídy jsou moderně vybaveny novým nábytkem od firmy Bobík.
Vybavení je postupně obnovováno a  doplňováno novými hračkami a pomůckami.
Třídy jsou propojeny a mají samostatné vchody. Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí naší MŠ (třídy, šatny).
Pro pobyt venku je využíváno školní hřiště s průlezkami, skluzavkou, houpačkami a pískovišti.
K budově náleží také sklad, kde jsou uloženy hračky užívané pro hry na pískovišti, zahradní nábytek, vybavení pro zimní sporty apod.

Charakteristika, organizace, náplň práce

KočkaMŠ se nachází přímo v budově školy. Jedná se o celodenní typ MŠ s pravidelným provozem. Smyslem je rozvíjet samostatné a zdravé děti přirozenou cestou her a činností během celého dne. Třída je označena názvem SLUNÍČKA.

Režim dne:
Od příchodu dítěte do pobytu venku a po odpoledním odpočinku probíhají spontánní hry, které prolínají s činnostmi řízenými učitelkami, se zřetelem na individuální potřeby dětí. V průběhu celého dne probíhají didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem) formou individuální či skupinově, přitom se vychází z potřeb a zájmů dítěte. Denně probíhají zdravotně zaměřená cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry, průběžné pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti. Pohyb venku probíhá formou spontánní i řízené činnosti s poznávacím cílem a pohybovými aktivitami.
Režim dne se pružně přizpůsobuje aktuálním potřebám dětí. Při vstupu do MŠ je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

Informace o ŠVP

Pracujeme podle „Školního vzdělávacího programu“ (ŠVP) s názvem: Je nám dobře u nás doma.
Náš ŠVP vychází z podmínek naší školy, z prostředí, v jakém děti vyrůstají, vztahů MŠ s rodinou, z tradic naší obce.

Charakteristika  vzdělávacího programu

A. filosofie školy

 • zajistit dítěti, aby si prožilo šťastné dětství v kolektivu svých vrstevníků
 • dát dětem dostatek podnětů ke hře i k učení, aby bylo po všech stránkách připravené k odpovědnému zvládnutí pozdějších úkolů v rámci svých schopností

B. dlouhodobé cíle

 • prohlubovat aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat
 • rozvíjet samostatné děti v souladu s jejich schopnostmi
 • posilovat sebevědomí dítěte
 • vytvářet prostředí pro vzájemné vztahy mezi dětmi
 • stimulovat rozvoj řeči
 • seznamovat děti se vším, co je důležité pro život
 • vytvářet prostředí pohody a radosti z prožitého dne

C. formy a prostředky vzdělávání

 • jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, vycházejí z dětské volby, zvídavosti a potřeby objevovat
 • využití her s vlastními prožitky dítěte
 • vyváženost spontánních aktivit a řízených činností
 • práce v menších, větších skupinách nebo individuálně
 • děti s odkladem školní docházky – zaměřujeme se na posílení slabších stránek
 • společné akce rodiny a školy
 • pravidelné studium odborných časopisů, účast na seminářích, vzájemné předávání zkušeností

D. Akce MŠ

 • návštěva kulturních představení
 • výchovné programy
 • sportovní akce
 • Vánoce, Den matek, Den dětí
 • Logopedická péče
 • Akce s rodiči
 • Rozloučení s předškoláky

Vzdělávací obsah

Vzdělávací obsah je rozdělen do čtyř integrovaných bloků:

 • Kouzelný podzim
 • Zimní radovánky
 • Přišlo jaro do vsi
 • Co děláme v létě

Charakteristika:

Záměrem těchto bloků je seznámit děti s nejbližším okolím a zajímavostmi, které nám naše obec nabízí. Seznámit s tradicemi a zvyky našeho života během celého roku, vytvářet vztah k místu bydliště.

Informace o práci – co se děje v MŠ

říjen

Podzimní pouť na školní zahradě

prosinec

Zdobení perníčků s rodiči

únor

Den pro mého tátu

duben

Čarodějnice

červen

Rozloučení s předškoláky

v průběhu roku

Veselá školička  - divadlo

Zápis dětí do MŠ

Kritéria pro přijetí dítěte k docházce do MŠ:

S účinností od 1. 4. 2008 jsou v platnosti kritéria, podle kterých budou k docházce do Mateřské školy v Žeravicích, jejímž zřizovatelem je obec Žeravice, přednostně umísťovány děti k pravidelné docházce:

 • Děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky
 • Děti, jejichž rodiče mají trvalé bydliště v obci Žeravice
 • Děti, jejichž starší sourozenec navštěvuje ZŠ Žeravice
 • Děti, které dovršily věk 4 let
 • Děti, které byly umístěny v jeslích a dovršily věk 3 let

Doplňující kritéria pro rozhodování o přijetí dětí ve věku 3 let:

 • Opakované žádosti, tj. děti neumístěné v minulém školním roce
 • Děti z vícečetných rodin (3 a více dětí)
 • Sourozenci (pokud se najednou hlásí 2 a více dětí z jedné rodiny)
 • Děti z neúplných rodin

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.


Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského Žeravice

Žeravice 37, 696 47

SAZKA

Projekt Poznáváme země EU

EU - Projekt Škola pro život

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Podpora škol formou projektů...

ŠKOLNÍ PROJEKT EVROPSKÉ UNIE